Játsszatok velünk!

2018. augusztus 16.

Újra játszunk a Facebookon, figyeljétek az oldalunkat!

Nyereményjáték játékszabályzat
A promóció semmilyen módon sem szponzorált, hozzájárult vagy adminisztrált a Facebook-tól vagy a Facebook által, és nem is áll azzal semmilyen kapcsolatban! A Facebook nem vonható felelősségre bármilyen szabálytalanság vagy reklamáció esetében!
I. A nyereményjáték részvételi feltételei
A promóciós játék (továbbiakban: Játék) szervezője a StratComm Kft (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 48.; Cg.: 01-09-184218 adószám: 12938964-2-41, továbbiakban Szervező) és adatkezelője a StratComm Kft. a jelen Játékszabályzatban és a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően járnak el. A promóciós játék adatfeldolgozója és adatkezelője a StratComm Kft. A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A Játékban való részvétel, ezen szabályzat elfogadásának minősül. A Játékban nem vehetnek részt: a StratComm Kft. és a BSH Kft. (Székhely: 1023 Budapest Árpád fejedelem útja 26-28, cégjegyzékszám: 01-09-269033, adószám: 10900107-2-44) vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A nyereményjátékban csak a Nyereményjáték időpontjában 18. évét betöltött, természetes személy vehet részt. A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át, továbbá más személyre nem ruházható át. Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa.
II. A játék menete
A Játék 2018.08.16 10:00– 2018. 08.20 23:59 –ig tart. Ezen időszakot megelőző, vagy ezen időszak utáni időpontban pályázók nem vesznek részt a játékban.
A promóciós játékban a következő módon lehet részt venni: A facebook.com/borbasmarcsi oldalon feltett kérdésre kell megfelelő választ adni „comment” formájában a játék keretein belül posztolt kép alatt. Válaszadási határidő 2018. augusztus 20 –án 23:59 percig tart.
Résztvevő a válaszok fenti formában való elküldésével, illetve a Játékban való részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzat minden rendelkezését. A helyes megoldást posztolók között a Szervező nyertest sorsol, illetve hirdet 2018. augusztus 27-én. A nyertes a BSH Kft. által felajánlott nyereményt nyerheti meg, mely 1 db Bosch turmix. A nyertesek és pótnyertesek kisorsolása online zajlik a facebooknyertes.hu alkalmazás segítségével. A nyerteseket a StratComm Kft. e-mailben értesíti. Amennyiben valamely nyertes játékos az értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül nem válaszol, és nem küldi meg kapcsolatfelvétel céljából telefonos elérhetőségét, a StratComm Kft. újabb értesítést küld a nyertes játékos részére. Amennyiben a nyertes játékos ezen újabb értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül sem válaszol, StratComm Kft. jogosult helyére pótnyertest beállítani. Szervező minden nyertes helyére 2 pótnyertest (összesen 38 db) sorsol. Szervező a nyertesekkel a megadott telefonszámon 7 naptári napon belül legalább három alkalommal három különböző munkanapon kísérli meg felvenni a kapcsolatot. Ennek eredménytelensége esetén Szervező ugyancsak jogosult a nyertes helyébe pótnyertest állítani. A nyereményeket Szervező postai úton vagy futárszolgálattal kézbesíti. A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a lebonyolításban részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. A Játékos a Játékra történő regisztrációval hozzájárul, hogy róla a nyeremény átadásakor fotó, video és hangfelvétel készüljön, melyet a Szervező az Interneten közzétehet.
A nyeremények adóvonzatának megtérítése a BSH Kft.-t terheli.
A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.
A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor
A játékkal kapcsolatos bármilyen egyéb kérdéssel kapcsolatban a gasztroangyal@gasztroangyal.hu email címen nyújtunk felvilágosítást. A Játékban való részvétellel a résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékkal összefüggésben alkalmazott technikai infrastruktúra (pl. honlap, e-mail fiókok) tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn, a StratComm Kft.-n kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver-számítógépek teljesítménye. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

III. Adatvédelem
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: “Avtv”) értelmében a StratComm Kft. kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A játékba történő önkéntes regisztrációval, azaz a megfejtések email útján történő beküldésével a játékosok hozzájárulnak a jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez. A játékosok a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az adataik közül az utó- és vezetéknevüket nyilvánosságra hozza a hivatalos Facebook oldalán és Weboldalán, a sajtóban, egyéb nyomtatott kiadványokban, illetve a nyertesek esetében értesítés céljából felhasználja e-mail címüket. Továbbá a játékosok kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak nyilvános közzétételéért. A Játékban résztvevők a helyes válasz elküldésével kifejezetten hozzájárulnak, hogy adataik a StratComm Kft. adatbázisába bekerüljenek és azokat – esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig a gasztroangyal@gasztroangyal.hu email címen – a Játék működtetése során felhasználhassa. A játék nyerteseinek neveit a StratComm Kft. a jelen pontban foglaltak szerint nyilvánosságra hozhatja. A nyertesek a Játékban való részvételükkel önként és kifejezetten elfogadják az adatvédelmi szabályzatot. A Szervező adatkezelési nyilvántartási azonosítója: [NAIH-88522/2015. ]

Vissza az oldal tetejére